Els agents atmosfèrics

Els agents atmosfèrics són els responsables de la destrucció de roques en els processos de meteorització:

La meteorització pot ser:

Mecànica: consisteix en la disgregació de les roques, però sense que varie la composició química.

Química: consisteix en la disgregació de les roques, alterant, la composició química.

Els agents atmosfèrics més actius són:

imatge Carla Sauri Lerma amb llicència
Creative Commons CC BY-SA