Aigües superficials

Les aigües superficials, són aquelles que van per la superfície terrestre (llacs, rius, torrents, mar)…

Dibuix de Carla Sauri Lerma amb llicència
Creative Commons CC BY SA

Dins de les aigües superficials podem trobar a les aigües d’escolament o salvatges, aquestes aigües procedeixen de la pluja i circulen a favor del pendent i sense llit fix.

Finalment aquestes aigües apleguen a dos tipus de cursos:

Cursos Permanents: com els rius; que són cursos d’aigua que tenen llit fix i cabal regular…

Cursos Ocasionals: com els torrents, les rambles,o els uadis ; que són cursos d’aigua amb llit fix i cabal irregular, que baixen per vessants amb pendent pronunciat. Només porten aigua procedent del desglaç de la neu o de les rieres en èpoques de pluja…

Dibuix de Carla Sauri Lerma amb llicència
Creative Commons CC BY SA

Video Carla Sauri Lerma amb llicència Creative Commons CC BY SA